PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato verze v českém jazyce se poskytuje pouze pro informaci. Za právně závaznou se považuje výhradně anglická verze. 

Přečtěte si prosím toto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud se chcete dozvědět více o způsob, jakým společnost Adyen a společnosti v rámci její skupiny na celém světě (dále pouze „společnost Adyen” nebo „my”) shromažďují a dále zpracovávají vaše osobní údaje.

Je pro nás důležité, aby se s vašimi osobními údaji zacházelo opatrně a abyste byli dobře informováni o způsobu, jakým vaše osobní údaje zpracováváme. Proto jsme vytvořili toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abychom vám sdělili, jaké údaje zpracováváme, jak, proč a jak dlouho to děláme, a abychom vás informovali o vašich právech.

Když navštívíte webové stránky společnosti, jste s námi v písemném kontaktu, jste (nebo se právě stáváte) jedním z našich obchodníků nebo partnerů a pokud zpracováváme vaše transakce jako nabyvatel, zpracováváme vaše osobní údaje jako o správci údajů.

Kdo je společnost Adyen? 

Adyen je poskytovatel platebních služeb působící na základě bankovní licence. To znamená, že společnost Adyen zpracovává platby pro obchodníky a platformy, které probíhají prostřednictvím kreditních karet, bankovních převodů a dalších platebních způsobů. Upozorňujeme vás, že společnost Adyen N.V. je pod dohledem Nizozemské centrální banky jako regulovaná banka podle nizozemského práva.

Kdy, proč a jak vaše údaje zpracováváme?

Když si prohlížíte naše webové stránky, zpracováváme vaši IP adresu, identifikační číslo sledování Google Analytics, typ vašeho internetového prohlížeče a vašeho zařízení, údaje o poloze a vaše chování během prohlížení webových stránek či aplikace včetně stránek, které jste navštívili, jak jste se na webové stránky dostali, času a délky vaší návštěvy a vámi preferovaného jazyka.

Tyto údaje používáme k naším oprávněným zájmům, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně včetně odstraňování chyb, abychom vám mohli doručovat obsah, na zmírnění DDOS na našich webových stránkách a ke zlepšování našich webových stránek a provádění statistických analýz pro optimalizaci našich webových stránek. Tyto údaje také používáme k tomu, abychom vám s vaším předchozím souhlasem mohli poskytovat vaše osobní nabídky na míru přizpůsobené vašim potřebám a obsahu, který vám zobrazujeme, podle vašim preferencí.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?
Vaše údaje budeme vždy uchovávat pouze po dobu, po kterou je přiměřeně potřebujeme pro výše uvedené účely.

Například údaje o vašich návštěvách našich webových stránek se uchovávají, dokud vaše relace používání nebo prohlížení neskončí, s výjimkou případů, kdy se to týká údajů shromážděných pro výše uvedené analytické a marketingové účely. V těchto případech budeme uchovávat vaše údaje po dobu 1 roku od jejich získání.

Pokud se zaregistrujete a uzavřete smlouvu se společností Adyen, abyste se stali jedním z našich klientů, shromažďujeme údaje, které potřebujeme k uzavření a plnění smlouvy, kterou jsme uzavřeli, včetně vašich kontaktních informací, adresy, dokladů totožnosti, daňových informací a bankovních údajů. Tyto údaje používáme k tomu, abychom pro vás nastavili naše produkty a služby včetně poskytování podpory, onboardingu, integrace do naší platformy, pomoci s nastavením zákaznické sekci společnosti Adyen, služeb platebního terminálu POS, instalace platebních terminálů POS v obchodech a vyzvednutí starých/poškozených platebních terminálů POS a k dalším úkonům, které je třeba podniknout k uzavření nebo plnění naší smlouvy s vámi. Kromě toho používáme vaše údaje pro náš oprávněný zájem týkající se řízení naší vnitřní správy a pro plnění našich zákonných povinností, jako jsou např. daňové povinnosti a předpisy KYC.

Shromažďujeme rovněž údaje o vašem používání našich produktů a služeb a o vašem účtu v naší zákaznické sekci včetně vašich přihlašovacích údajů, otázek, dotazů, komentářů a stížností, které nám v souvislosti s naším obchodním vztahem zasíláte. Tyto údaje zpracováváme, abychom mohli plnit naši smlouvu s vámi tím, že vás budeme sledovat a poskytovat vám podporu, a z důvodu našeho oprávněného zájmu, abychom mohli optimalizovat a zlepšovat naše produkty a služby.

Vaši (firemní) e-mailovou adresu můžeme také použít k následujícím účelům: zasílání aktuálních informací o našich produktech a službách; zasílání nabídek na míru podle vašich potřeb (tj. podobných produktů a služeb, které jste si u nás již zakoupili); nebo zasílání pozvánek na pořádané akce.

Jsme povinni jednat v souladu s národními a mezinárodními zákony, právními předpisy a sankcemi a předcházet podvodům, praní peněz a financování terorismu. Vzhledem k tomu, že působíme ve finančním sektoru, nesmíme přijmout jen tak kteréhokoliv zákazníka bez jeho předchozího prověření a musíme stanovit a nahlásit, pokud dojde k podezřelým transakcím. Z tohoto důvodu o vás musíme shromažďovat aktuální informace a dokumenty, pokud si zažádáte o zařazení mezi naše zákazníky i během plnění naší smlouvy, a to z následujících důvodů:

 • Ověření vaší totožnosti;

 • Zjištění konečných skutečných vlastníků vašeho podniku;

 • Zjištění účelu a zamýšlené povahy vašeho budoucího obchodního vztahu s námi;

 • Sledování vašeho chování a transakcí pomocí automatizovaných systémů, které detekují rizika a ověřují původ vašeho kapitálu/majetku; 

 • Ověření, zda fyzická osoba, která vás zastupuje, je k tomu způsobilá (a ověření totožnosti této osoby); a

 • Ověření, zda jednáte vlastním jménem nebo jménem třetí strany.

Za účelem provedení výše uvedených kontrol zpracováváme informace (včetně osobních údajů), které jste nám poskytli, a další informace vytvořené vaším používáním služeb společnosti Adyen. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, vaše kontaktní údaje, kopii vašeho identifikačního dokladu, adresu vašeho právního zástupce a akcionářů, číslo vašeho bankovního účtu, informace obsažené v naší vzájemné korespondenci, výpisy z bankovního účtu, váš podpis a výpis vaší firmy z obchodního rejstříku. Můžeme použít identifikační a ověřovací služby třetích stran, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a dokumenty poskytnuté společnosti Adyen.

Tyto údaje používáme k zajištění bezpečnosti a integrity finančního sektoru tím, že se snažíme odhalit, předcházet a čelit nezákonnému jednání a dodržovat naše zákonné povinnosti týkající se předpisů „Poznej svého klienta“ a praní špinavých peněz, například podle nizozemského zákona o finančním dohledu (nizozemská zkratka Wft) a nizozemského zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu (nizozemská zkratka Wwft).

Společnost Adyen může používat službu automatizovaného rozhodování, včetně profilování, když s námi uzavíráte smlouvu, nebo za účelem jejího plnění, pokud to umožňují příslušné platné zákony, nebo pokud nám k tomu dáte souhlas. Pokud by takové rozhodování mělo právní účinky, nebo by se vás jinak podobně významně dotýkalo, máte právo vyžádat si lidský zásah, vyjádřit svůj názor nebo protestovat proti rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Společnost Adyen zpracovává vaše osobní údaje k následujícím účelům:

 • Poskytování služeb v souladu s jakoukoli dohodou mezi společností Adyen a vámi;

 • Zlepšení našich produktů a služeb;

 • Dodržování platných zákonů a právních předpisů;

 • Provádění analýz pro statistické, strategické a vědecké účely;

 • Zabezpečení naší platformy, systémů a služeb před zneužitím, podvodům, finančním trestním činům nebo jinou neoprávněnou či nezákonnou činností včetně prevence, vyšetřování a odhalování (platebních) podvodů na základě oprávněného zájmu; a

 • Podávání zpráv a školicí účely.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Pokud jste nebo se stanete jedním z našich zákazníků, údaje týkající se našeho obchodního vztahu budeme uchovávat po dobu 7 let od ukončení naší smlouvy nebo zamítnutí vaší žádosti. Údaje, které jsme shromáždili v souvislosti s naší zákonnou povinností ověřit si naše zákazníky, uchováváme po dobu, kterou nám ukládá zákon, což je obvykle 5 let po ukončení obchodního vztahu. Některé vaše údaje můžeme rovněž sdílet s příslušnými úřady a/nebo regulačními orgány a to v případě, že je to nutné pro splnění našich povinností finanční instituce, například za účelem předcházení praní špinavých peněz a financování terorizmu.

Pokud se zaregistrujete k našim službám vydávání platebních karet, můžeme vám poskytnout debetní platební kartu a s ní spojený elektronický platební účet (dále jen služby platebních karet) v souvislosti se smlouvou o službách platebních karet (platí pouze pro země EU). V současné době společnost Adyen nabízí svým zákazníkům služby platebních karet, více informací najdete v záložce Pokud jste jedním z našich zákazníků (obchodník nebo dílčí obchodník (s účtem prodejce) prostřednictvím platformy).

Abychom vám mohly vydat platební kartu, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, jako je vaše jméno a adresa. K poskytování těchto služeb můžeme využít služeb poskytovatele tisku karet.

Společnost Adyen je poskytovatelem platebních služeb a jako taková společnost Adyen poskytuje svým zákazníkům služby nabývání. Být nabyvatelem znamená, že společnost Adyen přijímá platbu příslušného obchodníka a poté převádí finanční prostředky uhrazené kupujícím (vámi) obchodníkovi. Úlohou společnosti Adyen je požádat příslušný platební systém, jako je např. Mastercard, Visa nebo iDeal, o autorizaci transakce a odeslat jej do banky zákazníka ke schválení. Pokud tato banka vydá souhlas, společnost Adyen o této skutečnosti informuje příslušný platební systém a pošle platbu bance obchodníka.

Pokud našemu zákazníkovi poskytujeme také služby nabývání, zpracováváme vaše osobní údaje jako správce údajů. Je pro nás důležité, aby se s vašimi osobními údaji zacházelo opatrně a abyste byli dobře informováni o způsobu, jakým vaše osobní údaje zpracováváme.

Zpracováváme údaje, které potřebujeme pro náš oprávněný zájem o poskytování tzv. služeb nabývání našim zákazníkům, což jsou většinou internetové obchody a kamenné prodejny, které prodávají zboží a služby. To znamená, že jménem obchodníka přijmeme vaši platbu a vyřídíme související záležitosti týkající se této finanční transakce.

Kromě toho zpracováváme vaše údaje, abychom jako finanční instituce splnili naše zákonné povinnosti, mezi které patří sledování finančních transakcí za účelem předcházení praní špinavých peněz a financování terorizmu.

Pro tyto účely může shromažďovat číslo vaší platební karty (které šifrujeme v souladu se standardy fPCI DSS), datum vypršení platnosti platební karty (měsíc a rok), údaje o vašem bankovním účtu (obvykle s výjimkou vašeho jména) včetně mezinárodního formátu IBAN a kódu SWIFT/BIC, částku transakce a měnu, ve které byla transakce provedena, datum, čas a místo provedení transakce a kategorii a identifikační číslo obchodníka, u kterého jste nakoupili.

V případě potřeby můžeme rovněž zpracovávat jakékoliv z výše uvedených údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu ochrany našich zákonných práv, například v souvislosti s právními nároky, a pokud máme zákonnou povinnost zpracovávat vaše údaje.

Kromě toho společnost Adyen zpracovává vaše osobní údaje k následujícím účelům:

 • Poskytování služeb v souladu se smlouvami uzavřenými s našimi zákazníky a specifickými platebními systémy;

 • Dodržování platných zákonů a právních předpisů;

 • Provádění analýz pro statistické, strategické a vědecké účely; a

 • Zabezpečení naší platformy, systémů a služeb před zneužitím, podvodům, finančním trestním činům nebo jinou neoprávněnou či nezákonnou činností.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou je přiměřeně potřebujeme pro výše uvedené účely.

Údaje, které shromažďujeme za účelem provedení transakce, uchováváme v souladu s příslušnými zákony, pro většinu jurisdikcí je to po dobu 7 let po proběhnutí příslušné transakce, abychom splnili naše daňové, obchodní a ostatní zákonné povinnosti.

Výše uvedené podmínky uchování mohou být delší, pokud je nám uloženo uchovávat údaje déle z důvodu platných zákonů nebo kvůli řízení našeho podniku. Pokud potřebujeme uchovávat některé údaje déle z důvodu našeho oprávněného zájmu ochrany našich zákonných práv, uchováme příslušné údaje potřebné k tomuto účelu tak dlouho, dokud nebudou vyřízeny příslušné právní nároky.

S kým sdílíme tyto údaje?

Abychom vám mohli nabídnout naše služby nabývání, potřebujeme k tomu pomoc třetích stran, například platební systémy jako Mastercard, iDeal a VISA. Záleží na vaší lokalitě, způsobu platby a vydávající bance, který z těchto platebních systémů použijete. Kromě toho sdílíme vaše údaje s obchodníkem, u kterého nakupujete. Některé vaše údaje můžeme rovněž sdílet s příslušnými úřady a/nebo regulačními orgány a to v případě, že je to nutné pro splnění našich povinností finanční instituce, například za účelem předcházení praní špinavých peněz a financování terorizmu.

Vaše údaje naopak nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou, pokud k tomu nebudeme mít vaše svolení, kde je to nezbytně nutné v souvislosti s výše uvedenými účely nebo s právními nároky a pokud k tomu máme zákonnou povinnost.

Prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách se pomocí svého jména a e-mailové adresy můžete přihlásit k odběru našeho zpravodaje nebo pozvánek na pořádané akce. Vyplněním tohoto formuláře vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním našeho zpravodaje a pozvánek. Z odběru těchto e-mailů se můžete kdykoliv odhlásit podle pokynů uvedených ve zpravodajích.

Pokud jste jedním z našich obchodníků, můžeme vás kontaktovat z důvodu našeho oprávněného zájmu, který se týká rozvoje našeho podnikání, v souvislosti s příslušnými produkty nebo službami. Můžeme tak učinit prostřednictvím e-mailu nebo se s vámi spojíme na platformě LinkedIn a/nebo vám přes LinkedIn pošleme zprávu. Pokud ještě nejste jedním z našich obchodníků, budeme vás pouze kontaktovat, například e-mailem nebo přes LinkedIn, s nabídkou nebo informacemi o našich produktech a službách. Pokud vás v této souvislosti budeme kontaktovat e-mailem, budete mít vždy možnost se kdykoliv odhlásit podle pokynů v e-mailu nebo nás za tímto účelem kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, které najdete níže v části („Kontakt, dotazy a stížnosti“).

Z našich webových stránek si pomocí k tomuto účelu určených formulářů můžete rovněž stáhnout obsah, například bílé knihy a výzkumné zprávy. Shromažďujeme údaje, které jste uvedli do formuláře, včetně vašeho jména, názvu podniku, země a e-mailové adresy. Údaje, které jste uvedli do tohoto formuláře, zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu sledovat, kdo stahuje náš obsah.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Údaje, které zpracováváme v důsledku vašeho přihlášení k odběru našeho zpravodaje, nebo protože jste souhlasili se zasíláním informací o našich produktech a službách nebo nabídkách, uchováváme, dokud se nerozhodnete, že tyto e-maily již nechcete odebírat.

Přes naše webové stránky nás můžete kontaktovat nebo nás požádat, abychom vás kontaktovali v souvislosti s dotazy, otázkami, žádostmi (o podporu), připomínkami nebo stížnostmi, vyplněnou přihláškou, abyste se stali naším obchodníkem či partnerem, přihlášením za účelem získání testovacího účtu. Pokud tak učiníte, shromažďujeme údaje, které vyplníte, včetně vašeho jména, názvu podniku, kontaktních údajů, důvodu, proč nás kontaktujete, ověření, že nejste robot, a další informace, které se rozhodnete nám sdělit. Můžete nás také kontaktovat tak, že nám zavoláte nebo nám pošlete e-mail, například pomocí kontaktních údajů uvedených na našich webových stránkách. Pokud tak učiníte, shromažďujeme vaše jméno, název firmy a jakékoliv další údaje, které potřebujeme, abychom vám mohli dále pomoci a/nebo s vámi komunikovat.

Tyto výše uvedené informace používáme k zodpovězení vašeho dotazu, komentáře nebo stížnosti, a abychom mohli reagovat na vaši otázku nebo žádost (o podporu) a posoudit vaší žádost stát se naším obchodníkem či partnerem. Tyto údaje jako takové používáme k uzavření nebo plnění naší (budoucí) smlouvy s vámi a pro naše oprávněné zájmy navázat s vámi kontakt. Výše uvedené údaje rovněž používáme pro náš oprávněný zájem obchodovat s vámi a řídit naši vnitřní administrativu, pro účely školení, pro uzavření a plnění smlouvy s vámi, pro náš oprávněný zájem provádět marketingový průzkum, abychom mohli zlepšovat naše produkty a služby a abychom mohli našim (budoucím) obchodníkům nabízet produkty a služby na míru.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Údaje týkající se jakýchkoliv dotazů, komentářů a žádostí (o podporu), které jste nám zaslali, uchováváme pouze pod dobu, po kterou je budeme přiměřeně potřebovat k výše uvedeným účelům, což je minimálně dva roky.

V případě potřeby můžeme rovněž zpracovávat jakékoliv z výše uvedených údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu ochrany našich zákonných práv, například v souvislosti s právními nároky, a pokud máme zákonnou povinnost zpracovávat vaše údaje. Vaše údaje můžeme také převést v případě reorganizace společnosti, fúze nebo prodeje.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Vaše údaje budeme vždy uchovávat pouze po dobu, po kterou je přiměřeně potřebujeme pro výše uvedené účely.

Výše uvedené podmínky uchování mohou být delší, pokud je nám uloženo uchovávat údaje déle na základě platných zákonů nebo kvůli řízení našeho podniku. Pokud potřebujeme uchovávat některé údaje déle z důvodu našeho oprávněného zájmu ochrany našich zákonných práv, uchováme příslušné údaje potřebné k tomuto účelu tak dlouho, dokud nebudou vyřízeny příslušné právní nároky.

Odkazy na sociální média

Na naší webové stránce používáme pluginy sociálních médií, jako jsou Facebook, LinkedIn a Twitter. Tyto pluginy poznáte podle jejich loga. Rovněž používáme pluginy pro vestavěné přehrávače video souborů, které lze najít na naší webové stránce. Naše pluginy o vás nebudou shromažďovat osobní údaje, pokud nekliknete na tato loga nebo videa. Pokud na ně kliknete, tyto pluginy se aktivují a automaticky předávají data poskytovateli pluginu.

Nemáme žádný vliv na to, jaké údaje od vás tito poskytovatelé shromažďují, a ani nám není znám rozsah jejich zpracování. Pokud byste chtěli více informací o jejich zpracování údajů, naleznete je v příslušných zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách těchto poskytovatelů.

Soubory cookie

Používáme cookies a podobné techniky, jako jsou tagy/beacony a javascripty, což jsou malé textové soubory uložené na vašem zařízení. Soubory cookie pro nás představují způsob, jak zajistit, aby se naše webové stránky neustále zlepšovaly, vyhovovaly vašim potřebám a mohly být použity jako nástroj pro optimalizaci naší marketingové strategie. Abychom tak mohli učinit, používáme jak funkční soubory cookie, abychom zajistili funkčnost webových stránek, tak marketingové soubory cookie, které nám pomáhají zamířit na správnou cílovou skupinu a zobrazovat jim reklamy. Některé z těchto souborů cookie sledují vaše používání našich webových stránek a návštěvy jiných webových stránek a umožňují nám zobrazovat vám reklamy, když si prohlížíte jiné webové stránky.

Více informace o našem používání souborů cookie najdete v našich Zásadách o souborech cookie.

S kým sdílíme tyto údaje?

Abychom vám mohli nabídnout naše webové stránky a naše produkty a služby, potřebujeme pomoc třetích stran. V případě potřeby budeme vaše údaje sdílet s našimi poskytovateli služeb a odbornými poradci (např. poskytovatelé IT služeb, partneři KYC, poskytovatelé služeb CRM, poskytovatelé marketingové podpory (jako jsou agentury spravující naše účty na sociálních médiích), poskytovatelé sociálních médií jako je LinkedIn, analytici, poskytovatelé zákaznických služeb, poskytovatelé služeb pro obchodní rozvoj a poskytovatelé právních služeb). S našimi poskytovateli služeb jsme uzavřeli smlouvy o ochraně vašich osobních údajů.

V případě prodeje nebo integrace našeho podniku s jiným, budou vaše údaje sděleny našim poradcům a všem případným poradcům nového nabyvatele a budou předány novým majitelům podniku.

Vaše údaje naopak nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou, pokud k tomu nebudeme mít vaše svolení (například pokud budeme chtít vaše údaje sdílet s jinou obchodní skupinou společnosti za účelem náboru zaměstnanců), kde je to nezbytně nutné v souvislosti s výše uvedenými účely nebo s právními nároky a pokud k tomu máme zákonnou povinnost.

Jak chráníme vaše údaje?

Zavázali jsme se zabezpečit vaše osobní údaje a v tomto ohledu jsme podnikli příslušné kroky. Abychom zabránili neoprávněným osobám nebo stranám v přístupu k vašim údajům, zavedli jsme řadu technických a organizačních opatření k ochraně a zabezpečení informací, které od vás zpracováváme.

Kam předáváme tyto údaje?

Některé z údajů, které nám zasíláte, můžeme sdílet s jinými obchodními skupinami společnosti Adyen mimo Evropský hospodářský prostor (dále je EHP), pokud je to nezbytně nutné pro účely uvedené výše. Tyto země zahrnují země, ve kterých působíme (jejich seznam najdete zde). Zahrnují také země, ve kterých sídlí poskytovatelé našich služeb, jako například USA.

Abychom ochránili vaše údaje během jejich přenosu do zemí mimo EHP, zavedli jsme příslušná ochranná opatření. Pokud přenášíme údaje do jiné obchodní skupiny společnosti Adyen, jsou tyto přenosy chráněny vnitroskupinovou dohodou, která obsahuje standardní smluvní klauzule (více informací zde). Pro poskytovatele služeb z USA a ostatní poskytovatele služeb se sídlem mimo EHP platí standardní smluvní klauzule. Pokud si přejete získat více informací o těchto bezpečnostních opatřeních, můžete nás kontaktovat pomocí údajů uvedených níže v části („Kontakt, dotazy a stížnosti“).

Vaše práva

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování. Můžete nás také požádat o přehled vašich údajů nebo požádat o jejich kopii. Můžete nás také požádat o opravu nebo vymazání určitých údajů, omezení zpracování vašich údajů nebo nás požádat o předání některých z těchto informací jiným organizacím. V některých případech můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů, a pokud jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud zpracováváme vaše údaje pro naše oprávněné zájmy, můžete nás kontaktovat, pokud o nich budete chtít více informací.
U vašich práv však existují určité výjimky. Nebudeme například moci vymazat vaše údaje, pokud jsme ze zákona povinni je uchovávat nebo pokud je uchováváme v souvislosti se smlouvou s vámi. Podobně vám může být přístup k vašim údajům odepřen, pokud by zpřístupnění informací odhalilo osobní údaje o jiné osobě nebo pokud nám je ze zákona bráněno takové informace sdělit.
Pokud chcete některé z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás prosím pomocí níže uvedených údajů.

Kontakt, dotazy a stížnosti

Vítáme všechny vaše dotazy, komentáře, žádosti nebo stížnosti týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, a můžete nám je zaslat našemu referentovi pro ochranu osobních údajů na e-mailovou adresu dpo@adyen.com , nebo poštou na adresu Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, Nizozemsko.

Pokud máte stížnost na způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, máte také právo se s ní obrátit na orgán pro ochranu osobních údajů v zemi, ve které žijete nebo pracujete, nebo v zemi, ve které máme sídlo. 

Pokud žijete v Kalifornii, vezměte prosím na vědomí, že společnost Adyen nezveřejňuje vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu ostatních a vaše osobní údaje neprodáváme. Pokud bychom to učinili, společnost Adyen by vám poskytla právo takový prodej odvolat.

Výše (a v našich Zásadách pro soubory cookie) jsme uvedli kategorie a konkrétní části osobních údajů, které o vás shromažďujeme, také jsme podrobně popsali kategorie zdrojů, z nichž jsou tyto informace shromažďovány, obchodní účely pro shromažďování nebo prodej informací a kategorie třetích stran, se kterými jsou informace sdíleny. 

Kontaktujte nás prosím na adrese dpo@adyen.com, pokud si chcete vyžádat výše uvedené údaje, nebo pokud si přejete, abychom údaje, které o vás shromažďujeme, vymazali; tyto kroky podléhají omezením podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitele.

Pro zpracování osobních údajů uživatelů žijících v Brazílii platí zákon Lei Geral de Proteção de Dados  Pessoais (zkratka LGPD). Společnost Adyen bude zpracovávat osobní údaje brazilských uživatelů v souladu s GDPR a LGPD.

Výše (a v našich Zásadách pro soubory cookie) jsme uvedli kategorie a konkrétní části osobních údajů, které o vás shromažďujeme, také jsme podrobně popsali kategorie zdrojů, z nichž jsou tyto informace shromažďovány, obchodní účely pro shromažďování a kategorie třetích stran, se kterými jsou informace sdíleny. 

Kontaktujte nás prosím na adrese lgpd@adyen.com, pokud si chcete vyžádat výše uvedené údaje, nebo pokud si přejete, abychom údaje, které o vás shromažďujeme, vymazali; tyto kroky podléhají omezením podle LGPD.

Verze z ledna 2021.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?